Ochrana osobních údajů

V rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje, přičemž při takovém zpracování budeme postupovat zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

 • Jednání o uzavření smlouvy a plnění na základě smlouvy,
 • osobní údaje nutné pro identifikaci smluvních stran, stanovení předmětu smluvního vztahu a umožnění plnění ze smlouvy;
 • Splnění zákonem stanovených povinností
 • zejména plnění povinností souvisejících s evidencí účetních dokladů;
 • Marketingové účely
 • zasílání obchodních sdělení, jejichž prostřednictvím budete informování o nových produktech a nabídkách, které by vás mohly zajímat;

Zpracování v rámci uzavření a plnění smlouvy

 • jméno a příjmení,
 • adresa
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa
 • číslo bankovního spojení
 • míry a velikosti oblečení
 • podobizna
 • případně další osobní údaje potřebné pro naplnění výše uvedených účelů

Vaše osobní údaje zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
.

Zpracování v případě odpovědi prostřednictvím kontaktního formuláře

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • text
 • Vaše osobní údaje zpracovat za účelem jednání o uzavření smlouvy. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
 • Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od kontaktování.

Zpracovatelé

V rámci své činnosti využíváme služeb třetích stran, které na základě zpracovatelské smlouvy pověřujeme zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tyto společnosti:

 • provozovatelé platebních bran
 • inkasní společnosti
 • poskytovatelé telekomunikačních služeb
 • poskytovatelé mailingových služeb
 • poskytovatelé analytického a mailingového softwaru

Zpracování za marketingovými účely

Elektronické kontakty, které od vás získáme v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, můžeme využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se stejných nebo obdobných služeb, a to až do doby, kdy s takovým zpracováním vyjádříte nesouhlas. Takový postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat po dobu 3 let od uzavření smlouvy nebo jednání o ní.
V případě, že jste k tomu udělili souhlas, budeme vám zasílat obchodní sdělení i pro jiné zboží i služby.
V případě, že jste nám na sebe předali kontakt například na veletrhu nebo jiné společenské akci obchodního charakteru, můžeme vás do 3 týdnů kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo zasláním e-mailové zprávy pro navázání na předchozí setkání a případně doplnění informací nebo sjednání schůzky. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies

Na našich webových stránkách zpracováváme soubory cookies. Cookies jsou malé soubory obsahující specifické údaje, které nám a zadavatelům obchodních sdělení zobrazovaných na našem webu slouží k rozpoznání vašeho počítače při komunikaci s naším serverem  a k následnému využití některých funkcí tohoto serveru. Tyto soubory jsou ukládány na váš pevný disk prostřednictvím webového prohlížeče.


Soubory cookies zpracováváme za účely:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek
 • cílení reklamy

Cookies jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@monikacerna.cz. Vznesená námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
Bude-li vznesena námitka proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese info@monikacerna.com
Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 13 měsíců od jejich posledního využití.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
službou Facebook Pixel, provozovanou společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČ: 26168685. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Seznam.cz, a.s. v souladu s pravidly dostupnými na https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr#data-ktera-jsou-potrebna.
službou DoubleClick, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které lze nalézt na níže uvedených odkazech:
službou Google Analytics, Google AdWords a DoubleClick:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
službou Facebook Pixel:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Vaše práva
 

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám Nařízení garantuje následující práva:
Máte právo na přístup k osobním údajům, v rámci kterého můžete požadovat informaci o:

 • účelu zpracování,
 • kategoriích dotčených osobních údajů,
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů,
 • plánované době uložení osobních údajů,
 • veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů, pokud nebyly tyto získány přímo od vás,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování
 • požadovat kopii osobních údajů – tato vám může být poskytnuta pouze v případě, kdy by tím nebyla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Máte právo vzít zpět udělený souhlas.
 • Máte právo na opravu a doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo na výmaz. Výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.
 • Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • Máte právo na přenositelnost osobních údajů.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu nebo za účelem přímého marketingu.
 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.