V rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje, přičemž při takovém zpracování budeme postupovat zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

Ve kterých případech zpracováváme osobní údaje:

1)  Zpracování prováděné za účelem vytvoření uživatelského profilu zákazníka

2)  Zpracování prováděné při jednání o uzavření a plnění na základě smlouvy,

-       osobní údaje nutné pro identifikaci smluvních stran, stanovení předmětu smluvního vztahu a umožnění plnění ze smlouvy;

3)  Zpracování v případě poptávky schůzky s módním konzultantem prostřednictvím kontaktního formuláře

-       v případě kdy poptáváte službu přeměření a konzultace

4)  Zpracování pro marketingové účely

-       zasíláme obchodní sdělení, jejichž prostřednictvím můžete být informováni o nových produktech a nabídkách, které by vás mohly zajímat;

5)  Zpracování cookies návštěvníků webu

 

1)  Zpracování prováděné za účelem vytvoření uživatelského profilu

Osobní údaje, které je nutné zpracovat za účelem vytvoření uživatelského profilu

·      jméno a příjmení,

·      e-mailová adresa

 

Osobní údaje, jejichž zpracování není pro vytvoření uživatelského profilu nutné, ale jejich zpracování vám usnadní jeho používání.

·      adresa

·      název společnosti

·      IČ, DIČ

·      město

·      země doručení

·      PSČ

·      telefonní číslo

Vaše osobní údaje zpracujeme za účelem vytvoření uživatelského profilu. Pokud vyplníte i nepovinné údaje, zpracujeme tyto za účelem usnadnění provedení objednávky.

Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

V případě provedení objednávky budeme zpracovávat také historii provedených objednávek, abychom vám poskytli ucelený přehled o nákupní historii.

Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedenými účely po dobu používání uživatelského profilu a dále po dobu 5 let od posledního přihlášení.

 

2)  Zpracování v rámci uzavření a plnění smlouvy

·      jméno a příjmení,

·      adresa

·     

·      telefonní číslo,

·      e-mailová adresa

·      číslo bankovního spojení

·      míry a velikosti oblečení

·      podobizna

·      případně další osobní údaje potřebné pro naplnění výše uvedených účelů

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, a dále zejména z důvodu plnění zákonem stanovených povinností souvisejících s evidencí účetních dokladů. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

3)  Zpracování v případě poptávky schůzky s módním konzultantem prostřednictvím kontaktního formuláře

·      jméno a příjmení

·      e-mailová adresa

·      telefonní číslo

·      text

Vaše osobní údaje zpracujeme za účelem sjednání schůzky s módním konzultantem a jednání o uzavření smlouvy. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od kontaktování.

4)  Zpracování za marketingovými účely

Zpracování na základě uděleného souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas s odběrem newsletterů, budeme vám zasílat obchodní sdělení o novinkách a trendech v oblasti pánské módy.

Vaše osobní údaje zpracujeme za účelem zasílání našeho newsletteru (obchodního sdělení). Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat po dobu 3 let od udělení souhlasu.

 

Zpracování na základě projevené poptávky

Elektronické kontakty, které od vás získáme v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, můžeme využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se stejného nebo obdobného zboží nebo služeb, a to až do doby, kdy s takovým zpracováním vyjádříte nesouhlas. Takový postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat po dobu 3 let od uzavření smlouvy nebo jednání o ní.

 

V případě, že jste nám na sebe předali kontakt například na veletrhu nebo jiné společenské akci obchodního charakteru, můžeme vás do 3 týdnů  kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo zasláním e-mailové zprávy pro navázání na předchozí setkání a případně doplnění informací nebo sjednání schůzky. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Zpracovatelé

V rámci své činnosti využíváme služeb třetích stran, které na základě zpracovatelské smlouvy pověřujeme zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tyto společnosti:

·      provozovatelé platebních bran

·      inkasní společnosti

·      poskytovatelé telekomunikačních služeb

·      poskytovatelé mailingových služeb

·      poskytovatelé analytického a mailingového softwaru

5)    Cookies

Na našich webových stránkách zpracováváme soubory cookies. Cookies jsou malé soubory obsahující specifické údaje, které nám a zadavatelům obchodních sdělení zobrazovaných na našem webu slouží k rozpoznání vašeho počítače při komunikaci s naším serverem  a k následnému využití některých funkcí tohoto serveru. Tyto soubory jsou ukládány na váš pevný disk prostřednictvím webového prohlížeče.

Soubory cookies zpracováváme za účely:

·      měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

·      fungování webových stránek

·      cílení reklamy

Cookies jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu [email protected]. Vznesená námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Bude-li vznesena námitka proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese [email protected] .

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 13 měsíců od jejich posledního využití.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

-          službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

-          službou Facebook Pixel, provozovanou společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

-          službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČ: 26168685. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Seznam.cz, a.s. v souladu s pravidly dostupnými na https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr#data-ktera-jsou-potrebna.

-          službou DoubleClick, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které lze nalézt na níže uvedených odkazech:

-       službou Google Analytics, Google AdWords a DoubleClick:

·         https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;

·         https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

-          službou Facebook Pixel:

·         https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám Nařízení garantuje následující práva:

1)    Máte právo na přístup k osobním údajům, v rámci kterého můžete požadovat informaci o:

-       účelu zpracování,

-       kategoriích dotčených osobních údajů,

-       příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů,

-       plánované době uložení osobních údajů,

-       veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů, pokud nebyly tyto získány přímo od vás,

-       skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování

-       požadovat kopii osobních údajů – tato vám může být poskytnuta pouze v případě, kdy by tím nebyla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

2)    Máte právo vzít zpět udělený souhlas.

3)    Máte právo na opravu a doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

4)    Máte právo na výmaz. Výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.

5)    Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

6)    Máte právo na přenositelnost osobních údajů.

7)    Máte právo vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu nebo za účelem přímého marketingu.

8)    Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.